Salomon

Vernostný program

Vernostný program – Salomon Partner Club

 

ZÁKAZNÍCKE KARTY

 

 

Všeobecné podmienky a pravidlá vernostného Salomon Partner Club:

 

 

Salomon Club je názov vernostného programu, členstvo v ktorom spoločnosť SAL group s.r.o, Dvořákovo nábrežie 10, 811 09 Bratislava (ďalej len „SAL group s.r.o.“), ponúka všetkým zákazníkom siete autorizovaných predajní Salomon s cieľom oceniť ich vernosť značke Salomon, najmä formou výhod, zvýhodnených cien a bonusových výrobkov.

 

 

1. Členstvo a karta Salamon Partner Clubu.

 

Členstvo v Salomon Partner Clube je bezplatné. Členom Salomon Partner Clubu sa môže stať akákoľvek fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, vyplnila riadne formulár spoločnosti SAL group s.r.o. v jednej z autorizovaných predajní Salomon, označených ikonou Salomon Partner Clubu na internetových stránkach, samolepkou na vchode do predajne a na pokladni, a svojim podpisom súhlasila s podmienkami zakotvenými vo všeobecných podmienkach a pravidlách vernostného programu Salomon Partner Clubu.

 

 Za riadne vyplnený formulár sa považuje formulár, v ktorom sú pravdivo uvedené údaje: meno, priezvisko, ulica a číslo domu, mesto, PSČ, email, rok narodenia, deň vyplnenia formuláru a podpis. Vyplnením a podpísaním formuláru zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými podmienkami a pravidlami vernostného programu Salomon Partner Club a s týmito podmienkami a pravidlami súhlasí.

 

 

Na základe vyplneného formuláru obdrží  zákazník /nový člen Salomon Partner Clubu/ okamžite na mieste vyplnenia plastovú kartu Salomon Partner Club. Elektronická karta Salomon Partner Clubu sa môže začať používať ihneď po jej obdržaní.

Zákazník zbiera 1 bod za nákup za každé 1 Eur. Body za nákup budú zaznamenávané na účet člena Salomon Partner Clubu  pri každom nákupe v označených autorizovaných predajniach Salomon  v  SR .

 

Obdržaním karty Salomon Partner Clubu získava zákazník oprávnenie využívať výhody členstva v Salomon Partner Clube, a to:

 

-          zbiera body za nákupy, pričom platí, že za každé 1 Euro nákupu na účet člena Salomon Partner Clubu bude pripočítaný 1 bod, ktoré potom zamieňa za tovar podľa aktuálnej ponuky zo Salomon Partner Club katalógu

-          zvýhodnené ceny na vybrané produkty značky Salomon podľa aktuálnej ponuky komunikovaných na predajniach na predajniach a na internete

-          akciové a zľavové ponuky podľa aktuálnej ponuky Salomon Partner Clubu

-          čerpanie výhod u partnerov Salomon Partner Clubu.

 

Aktuálny zoznam autorizovaných predajní Salomon a partnerov Salomon Partner Clubu bude zverejnený na adrese www.facebook.com/SALOMONpredajnaSR. Spoločnosť SAL group  s.r.o. sa zaväzuje tieto stránky udržiavať aktuálne a prístupné. Za prípadné krátkodobé výpadky spoločnosť SAL group s.r.o. nezodpovedá.

 

 

Karta Salomon Partner Clubu je vlastníctvom spoločnosti SAL group s.r.o., a nie je to platobná ani kreditná karta.

 

Karta Salomon Partner Clubu je neprenosná.

 

Karta Salomon Partner Clubu môže byť použitá len v súlade so všeobecnými podmienkami a pravidlami vernostného programu Salomon Partner Club. Kartu Salomon Partner Clubu je oprávnená používať výlučne osoba, na meno ktorej je karta vystavená. Zamestnanec autorizovanej predajne Salomon  obsluhujúci registračnú pokladňu je oprávnený pri použití karty požiadať zákazníka o predloženie občianskeho preukazu k overeniu, či je karta použitá oprávnenou osobou. Pokiaľ zákazník žiadosti o predloženie občianskeho preukazu nevyhovie, je  zamestnanec autorizovanej predajne Salomon obsluhujúci registračnú pokladňu oprávnený pri nákupe kartu odmietnuť a nárok na zľavu zákazníkovi nepriznať.

 

Kartu Salomon Partner Clubu je nutné predložiť personálu obsluhujúcemu registračnú pokladňu pred úhradou realizovaného nákupu členom Salomon Partner Club, prípadne je potrebné nadiktovať číslo karty obsluhujúcemu personálu. Každé pripísanie bodov na účet člena Salomon Partner Clubu musí byť kryté nákupom držiteľa karty Salomon Partner Clubu v sieti označených autorizovaných predajní Salomon.

 

 Platnosť karty Salomon Partner Clubu je neobmedzená. Každý držiteľ karty Salomon Partner Clubu by mal vo vlastnom záujme bezodkladne písomne informovať o zmene základných informácií poskytnutých vo formulári na marketing@salgroup.sk.  Spoločnosť SAL group s.r.o. si vyhradzuje právo každé dva roky kontaktovať člena Salomon Partner Clubu za účelom aktualizácie poskytnutých údajov.

 

 

Stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie členskej karty je člen Salomon Partner Clubu povinný oznámiť bez zbytočného odkladu, a to emailom na adresu: marketing@salgroup.sk.  Na základe oznámenia bude pôvodná členská karta zákazníka zrušená a zákazníkovi bude vydaná nová členská karta, na ktorú bude prevedený dosiahnutý objem nákupov (resp. finančná hodnota týchto nákupov) vrátane dovtedy poskytnutej výšky zľavy.

 

2. Zánik členstva v Salomon Parner Clube

Členstvo držiteľa karty Salomon Partner Clubu zaniká a karta Salomon Partner Clubu sa stáva neplatnou v prípade, že:

-          držiteľ členskej karty zneužil akékoľvek ochranné značky Salomon

-          držiteľ členskej karty zneužil mechanizmus a výhody Salomon Partner Clubu

-          držiteľ členskej karty uviedol nesprávne údaje vo formulári

-          na základe písomného oznámenia držiteľa členskej karty

-          smrťou člena

-          zánikom spoločnosti SAL group s.r.o..

 

Za zneužitie mechanizmu a výhod Salamon Partner Clubu sa považuje najmä:

-          násilné zničenie karty držiteľom členskej karty,

-          použitie falšovanej členskej karty členom Salamon Partner Clubu

-          poskytnutie karty tretím osobám za účelom získania výhod Salamon Partner Clubu.

 

V prípade použitia falšovanej členskej karty a v prípade použitia členskej karty treťou osobou odlišnou od osoby, na meno ktorej bola karta vystavená, je zamestnanec autorizovanej predajne Salomon oprávnený kartu zadržať.

 

V prípade smrti člena Salomon Partner Clubu jeho práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v Salomon Partner Clube neprechádzajú na tretie osoby a nemôžu byť predmetom dedičského konania.

 

3. Kombinovanie zliav Salomon Partner Clubu s ďalšími zľavami poskytovanými spoločnosťou Sal group s.r.o. alebo predajcami zahrnutými v Salamon Patner Clube.

Kombinovanie zliav poskytovaných v rámci Salomon Partner Clubu s akýmikoľvek inými zľavami ponúkanými / poskytovanými spoločnosťou SAL group s.r.o. alebo partnermi Salomon Partner Clubu nie je možné, pokiaľ nie je v podmienkach konkrétnej zľavovej akcie stanovené inak. Body alebo zľavu poskytnutú v rámci Salomon Partner Clubu  nie je možné využiť.

-        na nákup tovaru, ktorý sa uskutočňuje v rámci iného vernostného programu, alebo

-        pri nákupe tovaru za darčekové alebo akékoľvek obdobné poukážky (vrátane poukážok Salomon),

-        na nákup tovaru v internetovom obchode (e-shop).

 

 

4. Ochrana osobných údajov

 

 

V súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov zákazník /záujemca o členstvo v Salomon Partner Clube/ dobrovoľne udeľuje prevádzkovateľovi, spoločnosti SAL group s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 09 Bratislava, súhlas, aby počas trvania jeho členstva v Salomon Partner Clube spracovával osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, ako aj informácie o jednotlivých realizovaných nákupoch, a to na účely

-        zaradenia do databázy členov Salomon Partner Clubu za účelom poskytovania výhod plynúcich z členstva v Salomon Partner Clube,

-        marketingu (napr. rozosielanie katalógov alebo iných tlačených materiálov poštou na adresy členov, e-mailové správy, SMS informácie).

 

Zákazník /záujemca o členstvo v Salomon Partner Clube/ dobrovoľne udeľuje súhlas, aby jeho osobné údaje boli poskytované tretím stranám podieľajúcim sa na Salomon Partner Clube (napr. spoločnosti skupiny Salomon, partneri Salomon Partner Clubu, reklamné agentúry a pod.), a to aj v prípade, ak pri poskytovaní dochádza k ich prenosu mimo územia Slovenskej republiky.

 

Záujemca o členstvo v Salomon Partner Clube berie na vedomie, že

-        svoj udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať,

-        kedykoľvek môže namietať

-        využívanie jeho osobných údajov na účely marketingu v poštovom styku,

-        poskytovanie jeho osobných údajov  na účely marketingu,

a to vo forme doporučenej zásielky adresovanej na adresu sídla prevádzkovateľa, spoločnosti SAL group s.r.o. zapísanú v obchodnom registri.

 

V prípade zániku členstva v Salomon Partner Clube budú poskytnuté osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

 

5. Záverečné všeobecné ustanovenia

 

 

Tieto všeobecné podmienky a pravidlá vernostného programu Salomon Partner Club vydala spoločnosť SAL group s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 09 Bratislava, ako záväzný predpis pre prevádzkovanie Salomon Partner Clubu výlučne v SR a pre členom Salomon Partner Clubu, ktorých karty sú registrované a vydané v SR.

 

Vernostný program Salomon Partner Club pripravila spoločnosť SAL group s.r.o. s dlhodobým zámerom. Spoločnosť SAL group s.r.o. si však vyhradzuje právo ukončiť program Salomon Partner Club kedykoľvek. Dátum ukončenia činnosti Salomon Partner Clubu sa vyhlási výveskou vo všetkých označených autorizovaných predajniach Salomon v SR, minimálne jeden kalendárny mesiac vopred a ďalej na www.facebook.com/SALOMONpredajnaSR. Po tomto dátume nebudú ďalej karty Salomon Partner Clubu platné.

 

Spoločnosť Sal group s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade nutnosti meniť a upravovať všeobecné podmienky a pravidlá vernostného programu Salomon Partner Club, výšku a podmienky poskytovaných výhod ako aj podmienky členstva a dĺžku projektu Salomon Partber Clubu. Členovia Salomon Partner Clubu budú o týchto zmenách informovaní prostredníctvom internetových stránok alebo letákov v autorizovaných predajniach Salomon.