Salomon

Reklamačný poriadok

Na zabezpečenie jednotného, včasného a riadneho vybavovania reklamácií – vád spotrebného tovaru zakúpeného v predajniach spoločnosti SAL group s.r.o., Bratislava a v záujme riadneho informovania kupujúcich podľa § 13 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa vydávame v súlade s ustanovením §§ 612 - 627 Občianskeho zákonníka tento

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Článok 1

Právo kupujúcich na reklamáciu vadného tovaru

V prípade, ak sa na zakúpenom tovare vyskytne vada, má kupujúci právo v zákonom stanovenej lehote vadu reklamovať. Právo zo zodpovednosti za vady si kupujúci uplatňuje písomne u vedúceho predajne, alebo ním povereného pracovníka, ktorý je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní od jej uplatnenia. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady (napr. laboratórnym alebo iným odborným preskúšaním). Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, odo dňa jej písomného uplatnenia. 

 

Článok 2

Miesto uplatnenia reklamácie

1.                   Reklamáciu uplatňuje kupujúci v predajni, v ktorej tovar zakúpil. Ako dôkaz nákupu tovaru a včasného uplatnenia reklamácie je kupujúci povinný predložiť pokladničný doklad, ktorý bol kupujúcemu vydaný pri zakúpení tovaru. V prípade, ak kupujúci nemôže nadobudnutie tovaru preukázať takýmto dokladom, nie je možné jeho reklamáciu prijať. Telefonické posudzovanie, resp. vybavovanie reklamácií je neprípustné.

2.                   Kupujúcemu, ktorý uplatnil reklamáciu na zakúpený tovar a táto bola prijatá, sa vydá doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia.

 

Článok 3

Záručná doba

1.                   Podmienkou pre prijatie reklamácie je jej uplatnenie v záručnej dobe. Záručná doba na odevný a textilný tovar je 24 mesiacov odo dňa predaja uvedeného na pokladničnom doklade (t.j. prevzatia tovaru kupujúcim). Ak sa vybaví reklamácia opravou, doba od uplatnenia reklamácie do doby, kedy je kupujúci povinný po ukončení opravy si tovar prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Ak sa vybaví reklamácia výmenou vadného tovaru za bezvadný, plynie odo dňa prevzatia bezvadného tovaru záručná doba znovu.

2.                   Vada, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa  považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia tovaru kupujúcim, kým predávajúci nepreukáže opak. Po uplynutí 6 mesiacov do konca záručnej doby je na kupujúcom, aby dokázal, že vadu nespôsobil on.

 

Článok 4

Vady textilného a odevného tovaru

1.                   V prípade odstrániteľných vád, odstránením ktorých neutrpí vzhľad, funkcia a akosť výrobku, môže kupujúci :

-                      požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie vád,

-                      požadovať výmenu vadného tovaru za bezvadný, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

2.                   V prípade neodstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vád, môže kupujúci :

-                      požadovať výmenu vadného tovaru za bezvadný,

-                      odstúpiť od kúpnej zmluvy (požadovať vrátenie peňazí v plnej výške proti vráteniu zakúpeného tovaru).

3.                   V prípade iných neodstrániteľných vád, pri ktorých možno tovar užívať, môže kupujúci :

-                      požadovať výmenu vadného tovaru za bezvadný,

-                      odstúpiť od kúpnej zmluvy (požadovať vrátenie peňazí v plnej výške proti vráteniu zakúpeného tovaru),

-                      primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určení výšky zľavy sa prihliada na rozsah chyby a pri tovare, kde sú stanovené akostné voľby sa výška zľavy stanoví v ich rozsahu.

4.                   Za vadu nie je možné považovať:

-                      vzhľadovú alebo funkčnú zmenu tovaru v dôsledku jeho bežného opotrebovania používaním,

-                      vadu, ktorá vznikla neodborným ošetrovaním tovaru (pranie, žehlenie a pod.)

-                      úmyselné poškodenie tovaru zo špekulatívnych dôvodov,

-                      vadu, ktorá vznikla mechanickým poškodením (roztrhnutím, prederavením, prerezaním, a pod.)

 

Článok 5

Hygienické zásady

Tovar, ktorý kupujúci reklamuje, musí byť v stave neodporujúcom základným hygienickým zásadám.

 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 1.5.2013.

 

 

 

Miroslav Jankovič 

konateľ spoločnosti

Stiahnite si