Salomon

Kontakt

Sídlo spoločnosti

SAL group s.r.o.
Autorizovaný predajca SALOMON
Dvořákovo nábrežie 10 (RIVER PARK)
811 09 Bratislava

Facebook: SALOMON predajňa SR
e-mail: info@salgroup.sk
www.salgroup.sk
www.salomon.com

SAL group s.r.o.
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I
v odd.: Sro.,vl.č.84908/B

Banka : Slovenská Sporiteľňa, a.s., Bratislava
č. účtu: 5036127647/0900
Banka: Privatbanka, a.s., Bratislava
č. účtu: 2618090/8120

IČO: 46 870 644
IČ DPH: SK2023628178
DIČ:2023628178